Ви можете підписатись на поштову розсилку новин або іншої цікавої та корисної інформації
Захисний код*:
відписатись
14.09.2017
a
a
a
Антикорупційна програма Державної прикордонної служби України на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України

від 29.02.2016  № 98АГ

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

“___”______2016 №____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної прикордонної служби України на 2016 рік

І. Загальні положення

Антикорупційна програма Державної прикордонної служби України (далі – Програма) розробляється на виконання засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки (далі – Стратегія), затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

Загальна політика Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужби) щодо запобігання корупції ґрунтується на попередженні, своєчасному виявленні та припиненні корупційних правопорушень, вчинюваних особовим складом Відомства, формування у прикордонників нетерпимості до проявів корупції.

ІІ. Мета

Метою Програми є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства України, посилення роботи щодо запобігання та  зниження рівня корупції у Державній прикордонній службі України, а також підвищення рівня правопорядку у військових колективах.

ІІІ. Завдання та заходи виконання Програми

1. Виконання заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265:

1) Створити інституціональний механізм формування та моніторингу реалізації державної Антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство), сприяти активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики шляхом виконання таких заходів:

підвищення ефективності роботи підрозділів забезпечення  внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України;

Грудень 2016 року

проведення аналізу роботи підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби;

Червень 2016 року

забезпечення проведення тренінгів для особового складу підрозділів забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби не рідше ніж двічі на рік.

Відповідно до строків, визначених Агентством

1. Створити ефективну систему виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом виконання такого заходу:

забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах. Відповідні статистичні дані надіслати до Агентства.

Протягом 2016 року

3)  Створити механізм захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач) шляхом виконання таких заходів:

забезпечення в Держприкордонслужбі можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку шляхом функціонування громадських приймалень, які забезпечують облік, розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян про порушення Антикорупційного законодавства, які надходять у письмовому вигляді та за допомогою засобів електронного зв’язку;

Січень 2016 року

цілодобового функціонування телефонної лінії – Служби “Довіра”, яка приймає всі повідомлення про порушення Антикорупційного законодавства;

Протягом 2016 року

розроблення на офіційному сайті Держприкордонслужби сервісу за допомогою якого громадяни зможуть надсилати повідомлення та інформувати про прояви корупції у Відомстві.

Березень 2016 року

4) Впровадити системний підхід до запобігання корупції в Держприкордонслужбі на основі результатів аналізу корупційних ризиків шляхом виконання таких заходів:

забезпечення затвердження Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України;

До 1 березня 2016 року

запровадження виконання антикорупційної програми в Держприкордонслужбі відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Березень 2016 року

5) Зменшити можливості для корупції через підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації шляхом виконання такого заходу:

проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, а також спрощення доступ до таких реєстрів (у тому числі шляхом здешевлення).

Березень 2016 року

2. Виконання заходів, визначених у Стратегії розвитку Держприкордонслужби, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р, а також визначених в Основних напрямах діяльності Держприкордонслужби, затверджених Міністром внутрішніх справ України:

1. Розробити та впровадити методику оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України, визначити корупційні фактори, що їх породжують.

Листопад 2016 року

2) Провести наукові дослідження щодо впливу зниження рівня корупції на зменшення загроз в інших сферах безпеки і оборони (протидія транскордонній злочинності, забезпечення обороноздатності тощо).

Протягом 2016 року

3) Удосконалити систему запобігання проявам корупції та запровадити комплексні технології протидії корупції в основних сферах оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби  шляхом забезпечення запровадження Інтегрованої системи запобігання корупції у Державній прикордонній службі України.

Починаючи з липня 2016 року

4) Забезпечити належний рівень координації функціонування системи державного захисту персоналу Державної прикордонної служби України шляхом виконання таких заходів:

своєчасного реагування та вжиття адекватних заходів щодо погроз, які надходять на адресу персоналу Держприкордонслужби;

Протягом 2016 року

організації та проведення взаємодії з представниками правоохоронних органів з метою забезпечення надійного захисту свідків у кримінальних та адміністративних провадженнях з числа персоналу Держприкордонслужби;

До 30 грудня 2016 року

проведення ретельного розбору фактів підходів до персоналу Держприкордонслужби з метою втягування у протиправну та корупційну діяльність на державному кордоні.

Раз на пів року при підведенні підсумків

3. Управління персоналом, підвищення антикорупційного потенціалу прийняття кадрових рішень:

1. Продовжити виконання заходів, визначених Законом України “Про очищення влади” та адекватного кадрового реагування на корупційні загрози та правопорушення.

Протягом 2016 року

1. Забезпечити:

проведення спеціальної перевірки кандидатів, які претендують на зайняття посад, зазначених у частині першій статті 56 Закону України “Про запобігання корупції”;

У встановлені законодавством строки

проведення відповідних превентивних та профілактичних  антикорупційних заходів щодо мінімізації можливостей для корупції під час добору на військову службу за контрактом, прийому у вищі військові навчальні заклади та розподілу випускників, отримання освіти, відрядження для виконання завдань з охорони закордонних дипломатичних установ України, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними та відомчими нагородами;

Протягом 2016 року

оцінювання професійного рівня, ділових і моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх займаній посаді, визначення перспективи подальшого проходження військової служби.

Протягом 2016 року

1. Впровадити у практику проведення перевірки на поліграфі посадових осіб Держприкордонслужби, які займають відповідальне становище, мають доступ до фінансових і матеріальних ресурсів, державної таємниці, під час проведення службових розслідувань тощо. 

До 25 грудня 2016 року

4. Забезпечення доброчесності військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості:

1) Забезпечити доброчесність через правове виховання, організацію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції шляхом виконання таких заходів:

запровадження в навчальних закладах Держприкордонслужби навчального модуля із запобігання корупції;

Починаючи з травня 2016 року

організація та проведення курсів з професійної етики та запобігання корупції;

Протягом 2016 року

залучення особового складу на курси, семінари тощо з антикорупційних питань, які проводяться представниками інших відомств та міжнародних організацій.

Протягом 2016 року

2) Поширити знання про антикорупційне законодавство через публікації у відомчих засобах масової інформації, підготовку та публікацію коментарів, інтерв’ю компетентних посадових осіб для формування антикорупційної правосвідомості громадян.

Щокварталу 2016 року

3) Внести зміни до Порадника персоналу Державної прикордонної служби України з професійної етики та запобігання корупції.

І півріччя 2016 року

1. Проводити антикорупційну рекламу шляхом виконання таких заходів:

застосування наглядної агітації (білборди, стенди, відеоролики тощо), розміщення повідомлень в ЗМІ;

Протягом 2016 року

висвітлювання у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами Державної прикордонної служби України з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності;

Протягом 2016 року

запровадження у відомчих виданнях постійної рубрики з питань запобігання корупції, а також періодичного висвітлення на офіційному веб-сайті та у телевізійній програмі “Кордон держави” проведених антикорупційних заходів, що вживаються органами Державної прикордонної служби України;

Починаючи з квітня 2016 року

запровадження системи заохочень персоналу, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення.

Березень 2016 року

5) Проводити науково-методичні і науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом, прес-конференції, зустрічі із представниками відомчих засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення персоналу до корупції.

Протягом 2016 року

6) Організувати моніторинг громадської думки у сфері запобігання корупції в пунктах пропуску через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду-виїзду із використанням методики експрес-опитувань громадян, які слідують через державний кордон та лінію зіткнення.

І півріччя 2016 року

5. Реалізація планів, спільних протоколів і програм у рамках міжнародного та прикордонного співробітництва у сфері запобігання корупції:

1) Брати участь у:

реалізації Ініціативи НАТО з розбудови цілісності, прозорості, доброчесності та зниження корупційних ризиків (Building Integrity);

Протягом 2016 року

підготовці та проведенні заходів, передбачених спільними з Міжнародною організацією з міграції проектами міжнародно-технічної допомоги в частині, що стосується запровадження сучасних антикорупційних стандартів та механізмів;

Протягом 2016 року

міжнародних тренінгах, семінарах та навчальних програмах з питань запобігання корупції.

Протягом 2016 року

2) Проводити зустрічі з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польщі, Білорусі, Молдови та інших) на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам.

Протягом 2016 року

3) Ініціювати перед представниками правоохоронних відомств Словаччини, Угорщини, Румунії питання про налагодження співпраці щодо протидії корупційним проявам серед персоналу служб на суміжному кордоні.

Протягом 2016 року

6. Контроль фінансового та ресурсного забезпечення:

1) Проводити внутрішній аудит шляхом виконання таких заходів:

перевірки законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

Протягом 2016 року

оцінки стану організації внутрішнього контролю;

Протягом 2016 року

контролю за здійсненням закупівель для потреб Державної прикордонної служби України.

Відповідно до плану закупівель на 2016 рік

2) Проводити контроль закупівель шляхом виконання таких заходів:

здійснення якісного моніторингу цін;

Протягом 2016 року

запровадження в Держприкордонслужбі закупівель за допомогою електронних торгів;

До 1 вересня 2016 року

проведення засідань за круглим столом з Громадською радою при Адміністрації Держприкордонслужби України, профспілками, ветеранською організацією з інформування про результати проведення конкурсних торгів органами Держприкордонслужби.

Березень 2016 року

1. Забезпечити дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, залучати до проведення процедур закупівель представників громадських рад, широко анонсувати у ЗМІ  інформацію щодо проведення процедур.

Протягом 2016 року

7. Формування ефективного механізму комунікації з громадськістю та використання її потенціалу для реалізації антикорупційної політики у сфері охорони державного кордону:

1) Організувати залучення громадськості до формування, реалізації та проведення моніторингу антикорупційної політики в Державній прикордонній службі України.

Протягом 2016 року

2) Забезпечити:

доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, що містять корупційні ризики, шляхом висвітлення їх на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби;

Починаючи з квітня 2016 року

залучення Громадської ради, Консультативної ради Державної прикордонної служби України у разі підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції, недопущення втягування персоналу Держприкордонслужби в корупційну діяльність.

Протягом 2016 року

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

здійснити комплекс заходів щодо мінімізації впливу корупції на діяльність Державної прикордонної служби України;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

сформувати у особового складу Державної прикордонної служби України негативне ставлення до корупції та нетерпимості до її проявів, а також підвищити рівень довіри суспільства до прикордонників.

V. Моніторинг виконання Програми та оцінка її ефективності

Координацію виконання заходів, передбачених Програмою здійснює заступник Голови Державної прикордонної служби України.

Моніторинг виконання Програми здійснюється управлінням внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Держприкордонслужби.

Звітування щодо результатів реалізації Програми здійснюється щоквартально відповідальними за виконання заходів Програми підрозділами  Держприкордонслужби, шляхом надання відповідної інформації до управління внутрішньої та власної безпеки. Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до конкретних завдань і заходів з виконання Програми.

В кінці поточного року управлінням внутрішньої та власної безпеки здійснюється оцінка ефективності виконання Програми та готується звіт на Голову Державної прикордонної служби України.

Програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми щодо реалізації засад Стратегії.

VІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у межах видатків, передбачених на відповідний рік Державній прикордонній службі України, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законом.